La Gamo 2008 | 1185 Budapest Nagybánya u. 17. | Tel/fax: 061/283-8159 | 0670/325-6059